Til hovedinnholdet
Oseberg SAF T Oppsett

Oppsett SAF-T

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat som brukes i utveksling av regnskaps- og økonomidata.

SAF-T Financial is a standard format used in the exchange of accounting data.

SAF-T Regnskap

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat som brukes i utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er resultatet av et felles utviklingssamarbeid mellom næringslivet, regnskapsbransjen og Skatteetaten, basert på en anbefaling fra OECD. Fra og med januar 2020 er alle selskaper i Norge forpliktet til å levere denne filen.

Forenkling – hvorfor SAF-T?

Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for regnskapspliktige å sende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel. Det vil også være enklere å gjennomføre internkontrollrevisjoner, og analysere og dele data med andre, for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

Plikten til å lagre regnskapsinformasjonen vil være enklere på grunn av at SAF-T-filene vil oppfylle kravene til lagring av denne typen regnskapsinformasjon, forutsatt at SAF-T-filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Microsoft opprettet en basismodul for SAF-T og gjorde den tilgjengelig for de nyeste versjonene av systemet.  Oseberg har laget en versjon for å støtte eldre versjoner også, inkludert nødvendige hot-fixer.

Oseberg SAF-T pakke

En standardpakke for distribusjon av SAF-T i Business Central som inkluderer:

 • Den tekniske løsningen (FOB eller Extension-fil)
 • Lisens håndtering av objektene.
  Det betyr  at Oseberg har laget en ISV-nummerserie slik at kunden ikke trenger å betale for objekter i kundeområdet (50.000-99999).
 • Dersom Oseberg får tilgang til kundens DEV-miljø (utviklingsmiljø), kan Oseberg installere FOB-pakken eller gi råd til den lokale utvikleren hvis de har spørsmål under installasjonen.
 • Oseberg tilbyr online opplæring for brukeren angående oppsett og bruk.

Når brukeren har satt opp løsningen kan de sende Oseberg en test  SAF-T file for en valgt måned, og vi vil gjøre en teknisk test av den i Skatteetatens testsystem.

Vi utfører jobben på fastpris, som består av konfigurasjon, installasjonshjelp, opplæring og test av oppsett. 

Ta kontakt i skjema under mer informasjon. 

 


SAF-T Financial Norway

SAF-T Financial is a standard format used in the exchange of accounting data. SAF-T, or Standard Audit File-Tax, is the result of a joint development collaboration between the business community, the accounting sector and the Norwegian Tax Administration, based on a recommendation by the OECD. Starting from January 2020 all companies in Norway are obliged to provide this file.

Simplification – why SAF-T?

The introduction of the standard format will make it easier for those obliged to keep accounts to submit accounting records to public authorities upon request. It will also be easier to perform internal control audits, and analyze and share data with others, such as external auditors or between different accounting systems. 

The obligation to store the accounting information will be easier due to the fact that the SAF-T files will meet the requirements for storing this type of accounting information, presumed that the SAF-T file can produce all obligatory financial reports. 

Microsoft created a basic module for SAF-T and made it available for the newest versions of the system. Oseberg has created a version for supporting older versions as well, included necessary hotfixes. 

Oseberg SAF-T package

A standard package for deploying SAF-T within Business Central that includes:

 • The technical solution (FOB or Extension file)
 • License handling of the objects.
  Meaning that Oseberg have created an ISV number series so that the customer doesn’t need to pay for objects in the customer range (50.000-99999).
 • If Oseberg are given access to the customer ‘DEV environment’, Oseberg can install the FOB package or give advice to the local developer if they have questions while installing.
 • Oseberg offer an online introduction training for the user regarding setup and use.
 • When the user has set up the solution they may send Oseberg a test SAF-T file for a chosen month and we will do a technical test of it in the Tax Authorities test system.

Fixed price for the solution, installation assistance, training and test assistance.

Contact us for more information.

 


Ønsker du mer informasjon om Oseberg SAF-T, ta kontakt med oss:


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!